fbpx

Lidmaatschapsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

1. Lidmaatschappen/betalingen

1.1. De persoonlijke gegevens van de leden van sport & squashclub do-it, hierna te noemen: do-it, zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor communicatieve of administratieve doeleinden van do-it gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In het kader van een goede service en voor de beveiliging van de persoonsgegevens maken wij van u een digitale foto en vragen wij om uw e-mailadres.

1.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Gebruik van uw do-it clubcard door derden leidt tot het intrekken van het lidmaatschap, zonder terugbetaling van gelden. U dient bij bezoek aan do-it altijd uw clubcard bij u te hebben. Bij verlies, diefstal en/of schade dient een nieuwe clubpas aangeschaft te worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

1.3. Het voldoen van de contributie geschiedt d.m.v. een automatische incasso. Het bedrag wordt vooraf aan het eind van elke maand geïncasseerd. U bent verantwoordelijk voor voldoende saldo. U heeft toegang als het bedrag door ons is ontvangen. Betaling à contant, per bank of pin is uitsluitend mogelijk vooraf voor een periode van tenminste 3 maanden.

1.4. Wanneer het lidmaatschapsgeld om welke reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, ontvangt de klant kosteloos een 1ste betalingsherinnering. Bij het uitblijven van betaling na de 1ste-betalingsherinnering zal de klant een 2e herinnering ontvangen.
Hiervoor zullen kosten in rekening gebracht worden á € 5,00. Bij het uitblijven van betaling na de 2e herinnering zal de incasso uitbesteed worden aan ons incassobureau. De kosten hiervoor worden op u verhaald. Bij betalingsachterstand wordt de toegang tot de sportclub geweigerd. Zodra de achterstand is betaald, werkt uw clubcard weer.

1.5. Bij inschrijving halverwege de maand dient u het resterende bedrag van die maand contant/pin te voldoen op de club. De contractduur gaat altijd in per de 1ste van de daarop volgende maand. Na de eerste contractperiode wordt het lidmaatschap automatisch en stilzwijgend verlengd tegen hetzelfde tarief. Het is dan wel mogelijk per kalendermaand op te zeggen. U dient de bezoeken binnen de afgesloten contractperiode op te maken. Deze worden niet meegenomen naar de nieuwe periode.

1.6. Bij een lidmaatschap voor een langere duur dan 1 jaar heeft de klant na 1 jaar de mogelijkheid het contract te ontbinden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand. Op het moment dat de klant opzegt vindt er een verrekening plaats over de eventuele genoten korting op basis van de duur van het lidmaatschap. De bijdrage over de verstreken abonnementsperiode wordt her berekend op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij horende tarieven. U dient dan het verschuldigde bedrag nog te betalen. Wij zijn gerechtigd dit bedrag per automatische incasso te voldoen.

1.7. Bij nieuwe inschrijvingen dient er afhankelijk van het gekozen abonnement inschrijfgeld te worden voldaan. Het betreffende inschrijfgeld dient altijd contant of per pin bij aanvang van de eerste sportafspraak te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

1.8. a. Ten aller tijden heeft Do-it het recht om haar prijzen aan te passen. De leden zullen hierover ruim van te voren worden geïnformeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens.
b. Een opzegging dient een volle kalendermaand van te voren ontvangen te zijn. Is dit niet het geval, dan verplicht het lid zich tot het betalen van de volgende periode. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet en/of tijdig ontvangen van een opzegging. U kunt het abonnement niet opzeggen in een stopperiode. Deze stopperiode dient opgeheven te worden en dan geldt de opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand, afhankelijk van de contractduur van het abonnement.

1.9. Na 2 duidelijke waarschuwingen bij ongepast gedrag zal het lid uit de club worden verwijderd. Hij/zij is niet meer welkom en het abonnement word per direct gestopt. Het lid heeft geen recht op restitutie van het abonnementsgeld.

2. Algemene regels

2.1. De directie c.q. Do-it personeel is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en rond de sportclub. Gevonden voorwerpen worden niet langer dan 30 dagen bewaard.

2.2. Deelname is geheel op eigen verantwoording. De directie c.q. personeel kunnen op gene wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade of zoekgeraakte voorwerpen. Do-it is niet aansprakelijk voor enig letsel, diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

2.3. Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de groepsles aanwezig bent om mede sporters niet te laten wachten en eventueel de spinningfiets in te stellen. Onze instructeurs mogen u bij te laat komen de toegang weigeren.

2.4. Do-it behoudt zich het recht voor om in alle redelijkheid haar openingstijden aan te passen. Informatie omtrent de aanpassingen wordt gecommuniceerd via de Do-it nieuwsbrief en/of website en bij de receptie.

2.5. In de vakantiemaanden juni, juli en augustus hanteert Do-it gewijzigde openingstijden en een aangepast groepslesrooster. Dit zal ruim op tijd kenbaar gemaakt worden op de website en in de sportclub.

2.6. Een tussentijdse stopzetting is mogelijk in het geval van langdurige ziekte (met een verklaring van een erkend arts) of zwangerschap. Stopzetten kan niet met terugwerkende kracht. Bij tussentijdse
stopzettingen blijft de lidmaatschapsduur van kracht en zal de einddatum worden opgeschoven overeenkomstig met de periode waarvoor het lidmaatschap is stopgezet.

Bij een tussentijdse stopzetting worden gereserveerde plekken in een groepsles en/of squashbaan verwijderd. U bent zelf verantwoordelijk bij het activeren van uw abonnement na de stopperiode deze vaste plek te reserveren. Er is geen garantie dat deze vaste plek wederom beschikbaar is.

2.7. Binnen het zomerabonnement is er geen mogelijkheid om het abonnement tijdelijk stop te zetten. U kunt binnen uw huidig abonnement een zomerabonnement afsluiten. Uw huidig contract wordt voor maximaal 3 maanden (juni t/m aug) bevroren. Dit houdt in dat van uw huidige contract de einddatum maximaal 3 maanden opgeschoven wordt.

2.8. Het direct, met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn, kosteloos beëindigen van een abonnement is mogelijk in het geval van langdurige ziekte met een verklaring van een erkend arts, of bij een verhuizing buiten een straal van 20 km vanaf de sportschool. Hiervoor is een bewijs van inschrijving bij de nieuwe gemeente vereist, waarbij de datum van inschrijving in de nieuwe gemeente leidend is voor de einddatum van het contract. Langdurige ziekten en verhuizingen worden niet met terugwerkende kracht verwerkt.

2.9. Schade aan de inventaris of het gebouw van do-it, welke toegebracht is door een lid, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. Do-it mag naar eigen inzicht leden weigeren/royeren wanneer o.a. sprake is van misplaatst gedrag, baldadigheid of vernieling.

3. Fitness/groepslessen/squash

Het is verplicht dat u sportkleding en schoon schoeisel draagt. Het is niet toegestaan buitenschoenen en of schoeisel te dragen met afgevende zolen. Indien u afgevende zolen draagt op de squashbanen zullen de kosten voor het schoonmaken op u worden verhaald.

Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht tijdens de trainingen gebruik te maken van een handdoek. Zonder handdoek geen training. Het is mogelijk een handdoek te huren bij de receptie. Gepaste kleding is verplicht in de fitnessruimte. Losse gewichten en andere trainingsattributen dienen na gebruik opgeborgen te worden. De cardio-apparatuur en spinningfiets dienen na gebruik schoon gemaakt te worden met uw handdoek.

4. Sauna

In de sauna is een handdoek om op te zitten/liggen verplicht. Men dient eerst te douchen voor het gebruik van de sauna. Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen in de sauna.

5. Kidsclub

De medewerkers van do-it zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van uw eigendommen en/of beschadiging hiervan. Wij zijn niet voorzien van luiers, babydoekjes, zalf, flesvoeding enz gedurende het bezoek van uw kind aan de kidsclub. Breng geen ziek kind naar de kidsclub. Er dient altijd een ouder/verzorger in de club aanwezig te zijn. do-it heeft het recht om (tijdens schoolvakanties) de Kidsclub te sluiten en/of aangepaste openingstijden te hanteren.

6. Parkeren

Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven en woningen. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan auto, (brom)fiets welke op het parkeerterrein zijn gestald. Parkeer uw auto en/of (brom)fietsen in de daarvoor bestemde ruimtes zodat ook anderen de ruimte hebben hun auto/(brom)fiets te parkeren.

Veel sportplezier
Sport & Squashclub do-it

januari 2012